Nº29 Oleg Pervakov

Win

Section B.1.

Oleg Pervakov (Russia)

wKf7,Ne8,h3,Pb2,g7/bKh6,Qh4,Pd3

1.g8N+!
1.g8Q? Qc4+ 2.Kf8 Qc5+=

1…Kh7!

1…Kh5 2.Nef6++-

2.Nef6+ 1–st knight on f6 2…Kh8 3.Ne7 Qc4+ 4.Kf8 Qb4! Aiming to b8 square. 1–st pin 5.Nf4! 1–st knight on f4
5.Ng5? Qb8+ 6.Kf7 Qb7=

5…Qb8+ 1–st unpin
5…Qxf4 6.Ng6#

6.Kf7 Qb3+ 7.Ne6! 1–st knight on e6.2-nd pin 7…Qb7 2-nd unpin and 3-rd pin
7…Qxe6+ 8.Kxe6 d2 9.Kf7 d1Q 10.Ng6#

8.Nf8! Qb3+ 3-rd unpin 9.Nfd5 1–st knight on d5.4-th pin 9…Qb7 4-th unpin and 5-th pin 10.Nf4! 2-nd knight on f4, f-line closed 10…Qb3+ 5-th unpin
10…Qxe7+ 11.Kxe7 d2 12.Kf7 d1Q 13.N4g6#

11.N4e6! 2-nd knight on e6.6-th pin 11…Qb7 6-th unpin and 7-th pin 12.Ng5! Square f3 under control 12…Qb3+ 7-th unpin 13.Nfe6! Again 1–st knight on e6.8-th pin
Too early 13.Kg6? Qb6+ 14.Nfe6 Qg1!=

13…Qb7 8-th unpin and 9-th pin 14.Nf4! Again 1–st knight on f4 14…Qb3+ 9-th unpin
14…Qxe7+ 15.Kxe7 d2 16.Kf7 d1Q 17.Ng6#

15.Nfd5 2-nd knight on d5.10–th pin 15…Qb7 10–th unpin and 11–th pin 16.Kg6! In time! Square b6 under control. 11–th unpin 16…Qa6+ 17.Nf6 2-nd knight on f6.12-th pin, and Black helpless