Nº23 Helmut Waelzel

Win

Section B.1.

Helmut Waelzel (Germany)

wKd1,Ne4,Bg6,Rf1,Pd6/bKa8,Bd3,Rg3,h3,Pc3

1.d7 Be2+ 2.Kxe2
2.Kc1? Rd3 3.Rf8+ Ka7 4.d8Q Rxd8 5.Rxd8=

2…Re3+ 3.Kd1 Rd3+ 4.Kc1 Rxd7 5.Bf5 Rdh7
5…Rhh7 6.Nf6+-
5…Rdd3 6.Nf2 Rdf3 7.Bxh3+-
5…Rhd3 6.Nc5 R3d5 7.Nxd7+

6.Ng5 Rh1 7.Be4+

(Version to Korolkov-Mitrofanov 1958 and Somov Nasimovich 1942.)