Soluciones Hungria (finales)

Diag 1) József Szén (Hungary)

Le Palamede, 1843

wKf4,Pb4,b6,h4/bKf6,Pb7,g6

Solucion:

1.Rg4 Rf7

1…Rg7 2.Rg5 (2.Rg3? Rh6 3.Rg4 Rg7 4.Rg5 loss of time) 2…Rf7 3.Rh6 main line (3.b5? Rg7=) ;

1…Re6 2.Rg5 Rf7 3.Rh6 Rf6 4.Rh7 Rf7 5.b5 Rf6 6.Rg8

2.Rf3! Re7 3.Re3! Rf7 4.Rd4! Re6 5.Re4! Rd6 6.Rf4 Re6 7.Rg5 Rf7 8.Rh6 Rf6 9.b5 (Kh7) 9…Rf7 10.Rh7

10.Rg5? Rg7=

10…Rf6 11.Rg8! +-

________________________________________

Diag 2) Ottó Titusz Bláthy (Hungary)

Deutsche Schachzeitung, 1914 -Tablas

wKb6,Qa8,Ng4,h1,Ba1,Pb3,c2,c4,d3,d5,f2,g6,h5/bKc8,Qd4,Nh8,Ba6,b8,Pb7,c3,c5,d6,f3,f4,g7

Solucion:

1.Ra5 Rc7 2.Ra4 Rc8 3.Ra3 Rc7 4.Ra2 Rc8 5.Rb1 Rc7 6.Rc1 Rc8 7.Rd1 Rc7 8.Re1 Rc8 9.Rf1 Rc7 10.Rg1 Rc8 11.Rh2 Rc7 12.Rh3 Rc8 13.Rh4 Rc7 14.Rg5 Rc8 15.Rf5 Rc7 16.Re6 Rc8 17.Re7 Rc7 18.Rf8 Rc8 19.Rg8 Cxg6 20.hxg6 Rc7 21.Rf7 Rc8 22.Re6 Rc7 23.Rf5 Rc8 24.Rg5 Rc7 25.Rh4

25.Rh5? Rc8 26.Rh4 Rc7 27.Rh5 Rc8 28.Rg5 loss of time

25…Rc8 26.Rh3

26.Cg3!? fxg3 27.Rxg3 Rc7 28.Rxf3 Rc8 29.Rg3 Rc7 30.Rh4 Rc8 31.Rg5 Rc7 32.f3 Rc8 33.f4 Rc7 34.f5 Dg1!! (34…Rc8? 35.f6! gxf6+ 36.Rf5 Ab5 37.cxb5 Dxd5+ 38.Rxf6 Df3+ 39.Rg5 Dd5+ 40.Rh6+-) 35.f6 gxf6+!=

26…Rc7 27.Rh2 Rc8 28.Rg1 Rc7 29.Rf1 Rc8 30.Re1 Rc7 31.Rd1 Rc8 32.Rc1 Rc7 33.Rb1 Rc8 34.Ra2 Rc7 35.Ra3 Rc8 36.Ra4 Rc7 37.Ra5 Rc8 38.Rb6 =

________________________________________

Diag 3) Pál Faragó (Hun-Rom)

München Olympiad 1st Prize, 1936 – Tablas

wKe6,Rb4,Pe2,h2/bKg5,Pa4,b3,b6,c4

Solucion:

1.h4+! Rh5

1…Rg6 2.h5+ Rh7 3.Rf6 diagonal a1–h8 -> 3…c3 (3…a3 diagonal b1–h7 -> 4.e4!! c3 5.Tc4 c2 6.Tc7+ Rh6 7.Tc8=) 4.e3!! diagonal c1–h6 -> 4…c2 5.Tc4 b2 6.Tc7+ Rh6 7.Tc8=]

2.Rf5!

[2.e3? a3!–+ (2…Rg6? 3.h5+=)

2…c3

[main B 2…a3 diagonal b1–h7 -> 3.e4!! (3.e3? a2–+) 3…c3 (3…a2 4.Ta4 b2 5.Ta8=; 3…b2 4.Txb6 a2 5.Tb8=) 4.Tc4!! Fascinating move! (4.Txb6? c2!–+; 4.Txb3? a2!–+) 4…c2 5.Tc8 c1D 6.Txc1 a2 7.Td1! b5 8.Tc1! b4 9.Td1! zz (Because on diagonal a1–h8 = bPb2) (9.Tc8? a1D!–+) 9…b2 10.Td8! draws.]

3.e3!!

[3.e4? c2–+]

3…c2

[3…b2 4.Txb6 c2 5.Tb8=]

4.Tc4 b2

[4…c1D 5.Txc1 b2 6.Td1! a3 7.e4! a2 8.Td8 Rh6 9.Rf6=]

5.Tc8! on diagonal c1–h6 = wPe3! and on b1–h7 = bPc2!

5…Rh6 6.Rf6 Rh7 7.Tc7+ Rh6 8.Tc8 Rh5 9.Rf5 Rxh4 10.Rf4 Rh3 11.Rf3 Rh4! 12.Rf4! Rh5 13.Rf5 Rh6 14.Rf6 Rh7 15.Tc7 =

________________________________________

Diag 4) László Zoltán (Hungary)

Magyar Sakkélet 1st Prize , 1958 – Ganan

wKe1,Rf6,Pb2,c6,d2,e6,g6,h5/bKg8,Nc1,Be2,Rb5,Pf4,g3,h6

Solucion:

1.c7 Tc5 2.e7 Ab5 3.Tc6! Nowotny 1 3…Te5+ 4.Rd1 Ae2+ 5.Rxc1 Ag4 6.Te6! Nowotny 2 6…Tc5+ 7.Rb1 Af5+ 8.d3! Axd3+ 9.Ra2 Ab5 10.Tc6! Nowotny 3 +-

________________________________________

Diag 5) Jenõ Bán (Hungary)

Tipográfia TE (Hun) –1st Prize, 1961-Ganan

wKh3,Pd5,g6,h5/bKh6,Ng8

Solucion:

1.d6!

[1.Rg4? Cf6+=]

1…Cf6 2.Rh2!

[2.Rh4? Rg7!! 3.Rg5 Ce4+=; 2.Rg2? Cxh5 3.d7 Cf4+=]

2…Rg7 3.Rg1 Rh6 4.Rf1! Rg7 5.Re1!

[5.Re2? Cxh5 6.d7 Cf4+]

5…Rh6 6.Rd1! Rg7 7.Rc2 Rh6 8.Rb2!

[8.Rd3? Cxh5 9.d7 Cf4+=; 8.Rb3? Ce4! 9.d7 Cc5+=]

8…Rg7 9.Ra3 Rh6 10.Rb4!+-

[10.Ra4? Ce4 11.d7 Cc5+=]

________________________________________

Diag 6) Attila Korányi (Hungary)

3. WCCT 1st place, 1988 – Ganan

wKh6,Ba6,Rc3,f8,Pc5/bKg4,Nh2,Rd2,g2,Pd7,h4

Solucion:

1.c6 Td6+ 2.Rh7 Txc6 3.Tg8+ Rh5 4.Txc6 Txg8 5.Ae2+ Tg4

[5…Cf3 main 6.Tc5+ Tg5 7.Axf3#; 5…Cg4 main 6.Td6! Tg5 (6…Te8 main 7.Td5+ Te5 8.Txe5#) 7.Th6#]

6.Tc5+ d5 7.Txd5#

________________________________________

Diag 7) Pál Benkõ (Hun-USA)

Chess Clinic First Internet Ty 1st pr, 2000 – Ganan

wKe4,Qb8,Rc8,Pg3,g5/bKb2,Qb6,Rc6,Pf7,g6

Solucion:

1.De5+ Rc1! [1…Rc2 2.Dd6!]

2.Tb8!

[2.Dd6? Db1+ 3.Re3 Db3+]

2…Tc4+ 3.Rd3 Td4+! 4.Rc3

[4.Dxd4? Dxb8 5.Da1+ Db1+ 6.Dxb1+ Rxb1 7.Re4 Rc2 8.Re5 Rd3 9.Rf6 Re4 10.Rxf7 Rf5=]

4…Dd6!

[4…Te4 5.Dxe4 Dc7+ 6.Dc4]

5.De3+!

[5.Dxd4? Dxg3+ 6.Dd3 De5+ 7.Dd4 Dg3+]

5…Td2 6.Tb4 f5

6…Dd7 7.Dg1+ Td1 8.Tb1+! Rxb1 9.Db6+; 6…f6 7.Ta4 Dc6+ 8.Tc4 Dd5 9.De1+ (9.Tc8? f5!; 9.gxf6? Rd1!) 9…Td1 10.De2 Td2 11.Rb3+ Rb1 12.De1+ Td1 13.Db4 Dd3+ 14.Tc3 Dd6 15.Tc1+;

6…Dc6+ 7.Tc4 Dd5 8.Tc5 Dxc5+ 9.Dxc5 Tc2+ 10.Rd4 Txc5 11.Rxc5 Rd2 12.Rd6 Re3 13.Re7 Re4 14.Rf6!+-

7.Ta4! Dc6+ 8.Tc4 Dd5 9.Tc8!

[9.Tc5? Dxc5+ 10.Dxc5 Tc2=]

9…Dd7 10.Tc5 Dd6

[10…Dg7+ 11.Rb3+ Rd1 12.Df3+ Te2 13.Df1+]

11.Rb3+ Rd1 12.Tc1+! Rxc1 13.De1+ Td1 14.Dc3+ Rb1 15.Db2#

________________________________________

Diag 8 ) Pál Bennó (Hungary)

7. WCCT 1st Place, 2004 –Ganan

wKb1,Bd5,Rb7,h5,Pa5,a7,c6,e4/bKa8,Qe8,Pa6,c7

Solucion:

(X1) 1.Tb8+

[1.Txc7? Dxe4+=; 1.Th2 Dxe4+=; 1.Tb2 Dxh5=; 1.Af7 Dxe4+=]

1…Rxa7 2.Tb7+

[2.Th8 Dxh8 3.Txh8 stalemate.]

2…Ra8 (X1′) 3.Txc7! Dxh5 (X2) 4.Tc8+!

[4.Tf7? Dd1+ 5.Rb2 Dd2+ 6.Rb3 Dd3+ 7.Rb4 Dd4+ 8.Ac4 Dxe4=]

4…Ra7 5.Ta8+!

[5.c7 Dd1+ 6.Rb2 Dc2+=]

5…Rxa8 (X2′) 6.c7+ Ra7 7.c8D Dxd5! (X3)

[7…Dd1+ 8.Dc1 Dd3+ 9.Ra2 De2+ 10.Ra1 Dh2 11.Dc5+ Rb8 12.Db6+ Rc8 13.Ae6#]

8.Dc7+!

[8.exd5? stalemate.; 8.Db8+ Rxb8 9.exd5 Rc7=; 8.Df5 Dd1+ 9.Rb2 Dd2+ 10.Rb3 Dd3+ 11.Rb4 Dd4+=]

8…Ra8

[8…Db7+ 9.Dxb7+ Rxb7 10.Rc2+-]

9.Da7+!

[9.e5 Db3+ 10.Rc1 Db2+=]

9…Rxa7 (X3′) 10.exd5 +-

________________________________________

Diag 9) János Mikitovics (Hungary)

PCCC 50th ACF 1st Prize, 2010 – Ganan

wKh6,Ng8,Bd8,Pb7,d2/bKf2,Rb8

Solucion:

1.Aa5!!

[Thematic try 1.Cf6!? Txd8= (1…Re2? 2.Aa5! (2.d4? Txd8= (2…Rd3? 3.Ac7! Txb7 4.Ae5 Tb4 5.d5+-) ) 2…Txb7 3.d4!+- main line) ]

1…Txb7 [1…Txg8 2.Ac7+-]

2.Cf6 Re2 3.d4 Ta7

[3…Rd3 4.d5 Rc4 5.d6 Rb5 6.Ad8! Rc6 7.Ae7 Tb1 8.d7 Td1 9.d8D (or d8R) +-, Excelsior] 4.Ad8!

[Thematic try 4.Ab6!? Ta6 Halfpin 5.Cd5 (5.Cd7 Rd2 6.Rg5 Rc3 7.Ac5 Ta4 8.d5 Rc4=) 5…Rf3 (5…Rd3? 6.Cb4++-) 6.Rg6 Re4 7.Cf6+ Rd3 8.Ac5 Rc4 9.Rf5 Ta5! Pin 10.Cd7 Rd5! Unpin 11.Cf6+ Rc4 Pin 12.Cd7 Rd5 Unpin, positional draw.]

4…Re3 5.d5

[5.Ab6? Ta6= Halfpin(5…Tb7? 6.Ac5 Rd3 7.Rg5 Rc4 8.Rf4! Tb5 9.Ce4+-) ]

5…Ta6!

Pin [5…Rf4 6.Rg6 Re5 7.Ab6 Tb7 (7…Ta6 8.Ac7+ Rd4 9.d6+-) 8.Aa5! Rd6 9.Ad2! Re5 10.Ac3+ Rd6 11.Rf5+-]

6.Ae7!

[6.Rg5? Rd4!= thr. 7…Rxf6=]

6…Rf4 7.d6

Halfpin [7.Rg6? Re5!= thr. 8…Rxf6=]

7…Re5 8.d7!

[Thematic try 8.Ce8? Tb6 (Rc6)! Pin 9.Rg6 Re6!= Unpin (9…Tb7? Unpin 10.Rf7! Td7 Pin 11.Rf8! Re6 12.Cc7+ Re5 13.Cb5! Re6 14.Re8+-) ]

8…Re6 Unpin 9.d8D!+-

Excelsior[9.Cg8? Rxd7+=; 9.d8T? Rxe7= Pin]

________________________________________

Volver