Nº 3 Sergey Varov

Draw

Sergey Varov

3.p Georgia AT Shakhmatna Skladba, 1982

wKb1,Bf8,Rh1,Pb3,c2,h2,h3/bKd4,Qd5,Bg4,Pa5,a6,e6

1.Re1! Bf3!
1…Bh5 2.Bg7+ e5 3.Rxe5 Qg8 4.Bf6 Qf8 5.Re6+ Kd5 6.Re5+ Kc6 7.Rxh5 Qxf6 8.Rxa5=

2.Bg7+ e5 3.Rxe5 Qg8 4.Bf6 Qf8
4…Qf7 5.Bh8=

5.Rf5+ Ke4 6.Re5+ Kf4 7.Be7 Qe8
7…Qb8 8.Bh4=

8.Bd6 Qd8
8…Qd7 9.Bb8=

9.Rd5+ Ke4 10.Re5+ Kd4 11.Be7 Qe8
11…Qh8 12.Ba3=

12.Bf6=