Nº 1 Genrikh Kasparyan

Win

Genrikh Kasparyan

1.p Shakhmaty v SSSR, 1939

wKc1,Bd2,Rd5,Pf6/bKa2,Rg6,Pa4,b4

1.Bg5!
1.Rf5? Rg1+ 2.Kc2 b3+ 3.Kc3 b2 4.f7 Rc1+ 5.Kd4 Rc8÷
1.f7? Rf6 2.Rd7 b3 3.Bc3 Rf1+ 4.Kd2 a3÷

1…b3
1…Rg8 2.Rd2+! Kb3 3.f7 Rf8 4.Rf2 a3 5.Kb1+-

2.Rd2+ Ka1! 3.f7!
3.Be3? b2+! 4.Rxb2 Rxf6 5.Bd4 Rf1+ 6.Kc2 a3! 7.Rb1+ Ka2 8.Rxf1 stalemate

3…Rxg5!
3…a3 4.Rd1! Rd6 5.f8Q b2+ 6.Kc2+ Rxd1 7.Qxa3#

4.f8Q Rg1+ 5.Rd1 Rg2
5…b2+ 6.Kc2+ Rxd1 7.Qa3#

6.Qa3+ Ra2 7.Rd2!
7.Qc5? Rh2! (7…b2+? 8.Kd2+ b1Q+ 9.Ke1+-) 8.Rd2 Rh1+ 9.Rd1 Rh2=
7.Qxa2+? Kxa2 8.Rd2+ Ka1! 9.Rb2 a3 10.Rxb3 a2=

7…Rxa3
7…b2+ 8.Qxb2+ Rxb2 9.Rxb2 a3 10.Rb1+! Ka2 11.Rb8 Ka1 12.Kc2 a2 13.Kb3+-

8.Rb2! Ra2 9.Rb1#