Nº 38 Vladislav Tarasiuk

Win

Section B.1.

Vladislav Tarasiuk (Ukraine)

wKd8,Rb3/bKa7,Bh3,Pb5,c6,h5

1.Kc7!
Try: 1.Rxh3? Kb6 2.Rxh5 b4 3.Kd7 c5! 4.Kd6 b3 5.Kd5 Kb5 6.Rh3 Kb4=

1…Bc8!
1…b4 2.Rxh3+-

2.Kxc8 Kb6 3.Rb2!!
Thematic try: 3.Rb1? h4! 4.Kd7 Kc5 5.Rc1+ Kd5! 6.Kc7 Ke4!= (6…b4? 7.Kb6 see main line)

3…h4! 4.Rb1!!
4.Kd7? Kc5 5.Rc2+ Kd4 (d5) =

4…h3!
4…c5 5.Kd7! b4 6.Kd6 Kb5 7.Kd5+-
4…Kc5 5.Kb7! b4 6.Ka6+-

5.Kd7 Kc5 6.Rc1+ Kd5! 7.Kc7 b4!
7…Ke4 8.Rh1+-

8.Kb6 b3 9.Re1!
9.Ka5? Ke4=

9…b2 10.Ka5 Kc4 11.Ka4 Kc3 12.Ka3 Kd2 13.Rh1! win
[13.Rf1? Ke2=]