Nº 14 Vladislav Tarasiuk

Draw

Section B.2.

Vladislav Tarasiuk (Ukraine)

wKe1,Bg5,Rh3,Pg6,h5/bKf8,Bh2,Rd2,Pb3,c7,d3,e3

1.h6 Bg3+!
1…Re2+ 2.Kd1 Be5 3.g7+ Bxg7 4.hxg7+ Kxg7 5.Rxe3 b2 6.Rxd3 b1Q+ 7.Kxe2=
1…Be5 2.g7+ Bxg7 3.hxg7+ Kxg7 4.Bxe3 Re2+ 5.Kf1 Kg6 6.Bd4=
2.Rxg3 Re2+!
2…b2 3.Rf3+ Ke8 (3…Kg8 4.h7+ Kg7 5.Bf6+=) 4.Rxe3+-

3.Kd1!
3.Kf1? b2 4.Rf3+ Ke8!–+

3…b2 4.g7+ Kg8 5.h7+ Kxh7 6.g8Q+! Kxg8 7.Bf6+ Kf7 8.Bxb2 Rd2+!
8…Rxb2 9.Rxe3=

9.Ke1!
9.Kc1? Rc2+ 10.Kd1 e2+ 11.Ke1 Rxb2 12.Rxd3 Ke6–+

9…Rxb2 10.Rf3+!
Try 10.Rxe3? Re2+ 11.Rxe2 dxe2 12.Kxe2 Ke6! 13.Kd3 Kd5–+

10…Kg6 11.Rxe3 Re2+ 12.Rxe2 dxe2 13.Kxe2 Kf5 14.Kd3!
14.Ke3? Ke5!–+

14…Ke5 15.Kc4 Kd6 16.Kd4 c6 17.Kc4=