Nº 18 János Mikitovics

Win

Section B.1.

János Mikitovics (Hungary)

wKf2,Be8,Rg5,Pf5,h6/bKh8,Nb6,Rd4,Pe5,h7

1.Rg7!! (A1)
Thematic try 1.Bf7?! (B) 1…Rd8! (1…Rd2+? 2.Ke3! (2.Kf3? Rd8=) 2…Rd8 3.Rg1 Nd7 4.Rd1+-) 2.Rg7 (A) 2…Nd7! (2…e4? 3.Be6) 3.Be6 (C) 3…Nf6=

1…Nd5!
1…Rd6 2.Bf7 Rd8 3.Be6+-
1…Rd2+ 2.Ke1! (2.Kg3? Rd8=) 2…Rd8 3.f6 Rxe8 4.Re7+-

2.Ra7!! (A2) the rook passes through the f7-intersection.
2.Rb7? Rb4=

2…Kg8
2…Nf6 3.Ra8+-

3.Bf7+ (B) the bishop closes the line of rook
3.Bd7? Kf7! (3…Kf8? 4.Be6 main) 4.Be6+ Kf6!=; 3.Bg6? hxg6 4.fxg6 Nb6 5.Rg7+ Kh8! 6.Rh7+ Kg8 7.Rg7+ Kh8 positional draw; 3.Bh5? Rf4+ (3…Kf8? 4.Rxh7 Rf4+ 5.Ke1!! Rxf5 6.Bg6 Rg5 7.Rh8+ Ke7 8.Re8+ Kf6 9.h7+-) 4.Kg3 Rxf5=

3…Kf8 4.Be6!! (C) the bishop opens the line of rook 4…e4
4…Ke8 5.Ke1!! (5.Bf7+? Kf8 6.Be6 loss of time; 5.Rxh7? Nf6=) 5…Nf6 6.Rf7 Nd7 7.Rxh7 Nf6 8.Rf7+-

5.Rxh7! (5.Ke1? e3 6.Rf7+ Ke8 7.Rxh7 Nc3=) (no 7…Nf6? 8.Rf7+-)

5…e3+ 6.Ke2 (6.Kf3? Rf4+ 7.Ke2 Rf2+=)

6…Rd2+ 7.Kf3 e2
7…Rf2+ 8.Kg3 Nc3 (8…Nf4 9.Rh8+ (9.Bc4? Nh5+=; 9.Rf7+? Kg8 10.Ra7+ Kh8=) 9…Ke7 10.h7 (10.Bc4? Nh5+=) 10…Nh5+ 11.Kh3 Nf4+ 12.Kg4 Rh2 (12…Nxe6 13.Re8+ Kxe8 14.h8Q++-) 13.Bc4+-) 9.Rh8+ Ke7 10.h7 Ne4+ 11.Kh3! Ng5+ 12.Kg4! (12.Kh4? Ne4 13.Kh3 loss of time) 12…Rg2+ 13.Kf4! (13.Kh5? Nxe6 14.Re8+ Kf6 15.h8Q+ Ng7+ 16.Kh4 Rh2+=) 13…Rh2 14.Kxg5 e2 15.f6+ Kxe6 16.Re8+ Kf7 17.Rxe2 Rxh7 18.Re7+-

8.Rf7+ Kg8 (8…Ke8 9.h7 e1N+ 10.Ke4+-)

9.Kf2!
9.Re7+? Kf8 10.Rf7+ loss of time; or 9.Rd7+? Kh8 10.Kf2 Rd1 11.Kxe2 Nc3+=

9…Kh8 10.Ke1!!
10.f6? Rd4 11.Rf8+ Kh7 12.f7 Rf4+ 13.Kxe2 Ne7=; 10.Rf8+? Kh7 11.Rd8 Rd1!=

10…Rd4
10…Rd1+ 11.Kxe2 Nc3+ (11…Rd4 12.Kf3 Nf4 13.Bd7 Nd3 (13…Rb4 14.Kg4 Ne6+ 15.Kh5 Nf4+ 16.Kg5 Nh3+ 17.Kf6+-) 14.Ke3+-) 12.Kf3+-

11.Kxe2 Nf4+ 12.Ke3!
12.Kf3? Rb4 13.Ke3 Ng2+ 14.Kf3 Nf4 15.Re7 Nh5 16.Bf7 Rf4+ 17.Ke3 Rxf5=

12…Rb4 13.Ba2!! (13.Ra7? Ng2+ 14.Kf3 Nf4 15.Ke3 Ng2+ 16.Kf3 Nf4=)

13…Ng2+ 14.Kd3!! (14.Kf3? Nh4+ 15.Kg3 Nxf5+ 16.Rxf5 Rb6=)

14…Nf4+ (14…Rh4 15.f6+- and , no 15.Rf8+? Kh7 16.f6 Nf4+ 17.Ke3 Ng6=)

15.Kc3! (15.Ke3? Ng2+ 16.Kd3 loss of time)

15…Rb6 [15…Rb8 16.Kd4+- a) 16.Bc4? Rd8 17.f6 Ng6 18.Ba2 (18.Rg7 Ne5=) 18…Rf8 19.Kd4 Rxf7 20.Bxf7 Nf8=; b) 16.f6? Ne2+ 17.Kc4 (17.Kd3 Nc1+=) 17…Ng3! 18.Kd5 Nf5 19.Ke6 Nxh6=

16.f6!
16.Kd4? Rxh6 (16…Ra6? 17.Bb1 Rb6 18.Bc2 Nh5 19.Rf8+ Kh7 20.f6+ Kxh6 21.Rh8+-) 17.f6 Rh2! (17…Rh1? 18.Ke4 Ng6 19.Kf5+-) 18.Rf8+ Kh7 19.Bb1+ Ng6! selfpin 20.Rb8 Rf2! (20…Rd2+? 21.Bd3! selfpin 21…Rf2 22.Rb6 Rf4+ 23.Ke3 Rg4 24.Bf5 Rg3+ 25.Ke4 Kg8 26.Rb7+-) 21.Rb6 Kh6 22.Ke3 Rf1 23.Bd3 Re1+ 24.Kd2 Ne5 25.Kxe1 (25.f7+ Kg7 26.Rf6 Kf8=) 25…Nxd3+ 26.Kd2 Ne5 27.Re6 Nf7 28.Ke3 Kg5 29.Ke4 Nd8 30.Kd5 (30.Ke5 Nf7+ 31.Kd5 (31.Ke4) ) 30…Kf5 31.Ra6 Nf7=

16…Ne6 (16…Ng6 17.Kd4+-; 16…Nh5 17.Rf8+ Kh7 18.f7+-)

17.Bxe6
17.Rg7? Rc6+ (17…Nd8? 18.Rg6 Rd6 19.Bg8 Nc6 20.f7+-) 18.Kb4 Rb6+ 19.Kc3 Rc6+=

17…Rxe6 18.Kd4 Kg8 (18…Ra6 19.Ke5+-)

19.Rg7+ (19.h7+? Kh8=)

19…Kh8 20.Rg6! Ra6 (20…Kh7 21.f7+-)

21.f7+-