Nº 3 Ľuboš Kekely & Michal Hlinka (Slovakia)

Draw

Section B.2.

Ľuboš Kekely & Michal Hlinka (Slovakia)

wKa5,Nc6,Bf4,Rg4,h4,Pa7/bKc5,Qd7,Ne6,Rf8,Pc4,h2

1.Bb8 with threats a8Q and Rxc4+ therefore black must checks 1…Qd2+ 2.Ka6 Qa2+
2…Qd5 3.Rxc4+ Qxc4+ 4.Rxc4+ Kxc4 5.Bxh2=

3.Na5
3.Kb7? Qb3+ 4.Ka8 Nc7#

3…Nc7+! opens 6th rank 4.Bxc7
4.Kb7? Qb2+ 5.Kxc7 Qb6+ 6.Kd7 Qd8+ 7.Ke6 Qe8#

4…Rf6+ 5.Kb7 till now 5…Qb1+ 6.Ka8 h1Q+
6…Rf8+ 7.Bb8= as main line

7.Rxh1 Rf8+ switchback
7…Qxh1+ 8.Nb7+ Kb4 9.Kb8 Qh8+ 10.Nd8! Ra6 11.a8Q Rxa8+ 12.Kxa8=

8.Bb8 switchback 8…Qxh1+ 9.Nb7+ Kb5
9…Kb4 10.Rxc4+!=

10.Rg5+
10.Rxc4? Rf7–+

10…Kb4 11.Rb5+! Kc3
11…Kxb5 stalemate

12.Rb3+! Kd4
12…cxb3 or Kxb3 stalemate

13.Rd3+! cxd3 stalemate.
[13…Ke4 14.Rd4+! Ke3 (14…Kxd4 sttalemate) 15.Rxc4!=
13…Kxd3 stalemate]
Meredith. Mates. Switchbacks. Model double pin stalemates.