Nº6 Luboš Kekely & Michal Hlinka (Slovakia)

Win

Section A.2.

Luboš Kekely & Michal Hlinka (Slovakia)

wKc7,Rd1,Pb6,f4,f6/bKc5,Rh8,Pa2,b5

1.Rc1+!
1.Ra1? Rh7+ 2.Kd8 Rf7 3.Rxa2 Kxb6=

1…Kd5
1…Kd4 2.Ra1 Kc5 3.b7 Rh7+ 4.Kc8 Rh8+ 5.Kd7+-
1…Kb4 2.b7+-

2.Ra1!
2.b7? b4 3.f7 Ke6! 4.Rh1 Rf8! 5.Rh6+ Kxf7 6.Ra6 b3 7.Ra8 Ke7 8.Rxf8 a1Q 9.b8Q Qc3+= perpetual check

2…Rh7+ 3.Kd8!
3.Kc8? Kc6 4.Kd8 Rf7=

3…Kd6 with mate threat
3…Kc6 4.Rxa2 Rf7 5.Ra6! battery 5…b4 6.Ke8 b3 7.Ra3! Rxf6 8.Rxb3 Kb7 9.Rb4+-

4.Ke8! Ke6 again with mate threat
4…Rb7 5.f5+-

5.f5+!
5.f7? Rxf7 6.f5+ Rxf5 7.b7 Rh5=

5…Kxf6 6.Rxa2
6.Kd8? Kxf5 7.Rxa2 Ke5=

6…Rb7
6…Kxf5 7.Ra7! Rh8+ 8.Kd7 Ke4 9.Kc6!+-

7.Kd8!
7.Ra6? b4 8.Kd8 b3 9.Kc8 b2=

7…b4
7…Rxb6 8.Kc7+- domination
7…Kg5 8.Ra6 b4 9.f6! Kg6 10.f7! Kg7 11.Ra8! b3 12.Ke8! Rxf7 13.Ra4+-
7…Kxf5 8.Ra6+-
7…Ke5 8.Ra6 Kd5 9.Kc8+-

8.Ra5!
8.Ra6? b3=

8…Rxb6
8…Kg5 or b3 9.Rb5+-

9.Kc7 domination 9…b3 10.Kxb6 b2 11.Rb5 and wins.

Meredith. Perpetual check. Battery. Mate threats. Dominations.