N°17 Vasily Murashov

Draw

Section B.2.

Vasily Murashov (Russia)

wKg4,Nf7,Re8,Pf3,g6/bKc3,Nf5,Rb5,Pb3,f4

1.Ng5!
1.Rc8+? Kb4 2.Rc1 b2 3.Rb1 Kc3 /b3–+

1…b2
1…Nh6+ 2.Kh4 b2 3.Ne4+ Kd4 /d3 4.Rd8+=

2.Ne4+!
2.Re1? Nh6+ 3.Kh5 Ng8 4.Rb1 Kc2–+

2…Kc2
2…Kd3 3.Rd8+ Ke3 (3…Nd4 4.Nf2+ as solution) 4.Nc3 Nh6+ 5.Kh4!=

3.Rc8+ Kd3 4.Rd8+ Nd4 5.Nf2+ Kc2
5…Ke2 6.Ne4 Rb3 7.Re8 b1Q 8.Nc3+=

6.Rc8+ Kd2 7.Ne4+ Kd3 8.Rc3+!

8.Nf2+? Ke2 9.Ne4 Ne6 10.Nc3+ Kd3 11.Nb1 Rg5+ 12.Kh4 Rg1–+

8…Ke2 9.Rc7!
9.Ra3? Ke1–+
9.Rc8? Ne6–+

9…Rb3
9…Rb6 10.g7 Rg6+ 11.Kh5=
9…Ne6 10.g7 b1Q 11.Nc3+ Kf2 12.Nxb1 Rg5+ 13.Kh4!=

10.Re7 Nf5 11.Nc3+!
11.Kxf5? b1Q 12.g7 Rb8 /b5–+

11…Kd3 12.Kxf5 Kxc3
12…Rxc3 13.Rb7=

13.Re1 b1Q+
13…Rb5+ 14.Kxf4=

14.Rxb1 Rxb1 15.Kxf4 Kd4 16.Kf5!=
[16.Kg5? Ke5 17.f4+ Ke6–+]