Nº14 Michael Gromov & Oleg Pervakov

Draw

Section B.2.

Michael Gromov & Oleg Pervakov (Russia)

wKc7,Pb3,h5/bKc3,Ba7,Pg7

1.b4!
Main A 1…Be3
1…Kd4 2.Kb7= Suddenly black bishop caught

2.b5 Kd4 3.b6
3.Kd6? Bf4+ 4.Ke6 Kc5–+

3…Ke5 4.b7 Kf6 5.Kd7 [Or 5.Kd8 ] 5…Bf4 6.Ke8! Bd6
6…Bg3 7.Kf8=

7.Kd7! Bb8 8.Ke8 Positional draw

Main B 1…Kxb4 2.h6! Main C 2…gxh6 3.Kd6 Kc3 4.Ke5 Kd2 5.Kf4 Ke1 6.Kg3 Kf1 7.Kh2= White king goes to h1 on the diagonal c7-h2; 2…g6 3.Kd6! Bd4 4.Kd5! Kc3 5.Ke4=) 2…Bb8+ 3.Kc6! gxh6 4.Kd5 Kc3 5.Ke4 Kd2 6.Kf3 Ke1 7.Kg2= Now white king goes to h1 on the diagonal c6-g2]