Nº10 Valery Kalashnikov

Win

Section A.

Valery Kalashnikov (Russia) –(Version)

wKa2,Bg3,Ra3,f4,Pc5/bKg7,Ne8,Rf8,h7,Pb7,d4

1.c6!
Try 1.Rg4+? Kf7! 2.Rf3+ Nf6=

1…bxc6 2.Rg4+!
2.Ra7+? Kg6! 3.Rg4+ Kf5 4.Rf4+ Kg6 positional draw

2…Kh8!
2…Kh6 3.Be1! Rf1 4.Rh3# echo
2…Kf7 3.Ra7++-

3.Be5+ Ng7
3…Rg7 4.Ra7 Kh7 5.Bxg7+-

4.Ra7 Rf2+
4…Rg8 5.Bxg7++-

5.Kb3!
Try 5.Ka3? Rh3+! 6.Kb4 Rb2+ 7.Kc4 Rc3+! 8.Kxd4 Rb4+ 9.Kxc3 Rxg4=

5…Rh3+ 6.Kc4 Rc2+ 7.Kxd4 Rd2+
main 7…c5+ 8.Kd5! Rd3+ 9.Kc6+-

8.Kc4!
8.Kc5? Rd5+ 9.Kxc6 Rxe5=

8…Rc2+ 9.Kb4 c5+ 10.Kb5 Rb3+ 11.Kc6!+-
[11.Ka6? Ra2+ 12.Ra4 Rxa4# echo]