Nº23 Jarl Henning Ulrichsen

Draw

Section B.2.

Jarl Henning Ulrichsen (Norway)

wKa2,Nf6,h8,Ba4/bKf4,Pb7,c7,h2,h7

1.Nh5+ Kf3
1…Ke4? 2.Ng3–+
1…Kg4? 2.Bd1–+

2.Bb3!
2.Bc2? h1Q 3.Be4+ Kxe4 4.Ng3+ Kf3 5.Nxh1 Kg2 6.Nf7 Kxh1 7.Nd8 b6 and Black wins (EGT); cfr. the main line.

2…c6 3.Bc2 h1Q 4.Be4+ Kxe4 5.Ng3+ Kf3 6.Nxh1 Kg2 7.Nf7 Kxh1 8.Nd8
8.Nd6? b5 9.Ne4 Kg2 10.Nf6 h6 and Black wins (EGT).

8…h5 9.Nxb7 h4 10.Nc5!
The analogous line 10.Nd6? h3 11.Nf5 loses to 11…Kg1! (Not 11…h2? 12.Nh4!)

10…h3 11.Nd3 h2
11…Kg1 12.Ne5 Kg2 13.Ng4 Kg3 14.Ne3 is a well known draw.

12.Ne1 !
12.Ne5!? Kg2–+

12…Kg1 13.Nf3+ Kg2 14.Nxh2=