Nº21 Еvgeny Коpylov

Win

Section B.1.

Еvgeny Коpylov (Russia)

wKe7,Nb4,Rc5,g8,Pb6,d2,d6/bKb7,Qb3,Na6

1.Rc7+! Nxc7
1…Kxb6 2.Rg6! Qxb4 3.Rc4! Qxc4 (3…Qa3 4.Ra4 Qc5 5.d4+–) 4.d7+ Kb7 5.d8Q+–

2.Rb8+!
2.bxc7? Qxg8=

2…Kxb8 3.Nc6+
3.bxc7+? Kb7 4.c8Q+ Kxc8 5.d7+ Kb7 6.d8Q Qxb4+=

3…Ka8!
3…Kb7 4.Na5++–

4.bxc7 Qh3! 5.c8Q+!
5.c8R+? Kb7 6.Rc7+ Kb6!=

5…Qxc8 6.d7 Qb7!
6…Qxc6 7.d8Q+ Kb7 8.Qd7++–

7.d3! ZZ
7.d4? Qc7 zz 8.d5 Kb7 9.Ke8 Qd6 10.d8Q Qg6+=

7…Qc7 8.d4. ZZ.Kb7 9.Ne5! Ka6 10.Ke8.+-