Nº2 Alain Pallier (Francia)

BTM Win
Nº 2 Alain Pallier ( Francia)
Section: A
wKa8,Nb8,f2,Ra3,f6,Pb6/bKg2,Qg4,Bd1,Pf5,g5

1…Bf3+
1…Qb4 2.Rd3 Qe7 (2…Qa5+ 3.Kb7 Ba4 4.Nd1 f4 5.Nc6 +-) 3.Rxf5 Bc2 4.Rd7 Qe6 5.Rxg5+
Kxf2 6.Rd2+ Ke3 7.Rxc2 Qxb6 and White wins easily the RRN/Q ending.
2.Rxf3!
2.Ka7? Qd4 pin 3.Rxf5 Qg7+ = ; 2.b7? selfpin Bxb7+ 3.Kxb7 Qb4+ = ; 2.Nc6? selfpin Qd4
3.Rg6 and, eg, 3…Qd8+ 4.Ka7 Bxc6 5.Rxc6 Qe7+ =
2…Qxf3+
3.b7 selfpin
3.Nc6? selfpin (3.Ka7? Qxf2 -+ pin) 3…Qc3! (3…Qxf2? 4.b7 see main line) 4.Rxf5 Qxc6+ =
3….Qxf2 unpin
3…Kxf2 4.Nc6! unpin Qa3+ 5.Na7 selfpin Qf3 pin (and unpin of Na7) 6.Rc6 unpin +-
4.Nc6!
4.Na6? Qf3 pin 5.Ka7 unpin Qe3+ 6.Ka8 Qe4(f3) pin =
4…Qa2+
5.Na7 selfpin
5.Kb8? Qg8+ =
5…Qd5 pin (and unpin of Na7)
6.Rc6! unpin
6.Nc6(?) unpin Qa2+ 7.Na7 selfpin Qd5 8.Rc6! unpin = loss of time.
6…f4
7.b8=Q
Promotion on b8 creates a pin of Rc6.
7…f3
8.Qb7!! unpin
8.Qc8? (8.Qb2+? f2=) 8…f2 9.Qg4+ Kh2 =
8…f2
9.Nb5
9… g4 10.Nd4 g3 and, eg, 11.Nb3 Qh5 12.Nd2 +-
9…Qe4
10.Nd4
10.Nc3? Qf3=
10…g4
11.Nb3! Qf3
11…f1=Q 12.Rc2+ +-
12.Nd2 +-